Onze voorwaarden

Algemene Voorwaarden De Groof 2016

1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
b. Opdrachtnemer: De Groof B.V.; alle overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met opdrachtnemer en worden uitsluitend door opdrachtnemer uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van opdrachtgever is dat de werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal /zullen worden uitgevoerd.
c. Opdracht / overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;
d. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdracht.
e. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

2. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en over-eenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.
b. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten. Op van de algemene voor-waarden van opdrachtnemer afwijkende bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die voorwaarden/bedingen uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.
c. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

3. Offertes en honorarium
a. Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en herroepelijk en worden uitgebracht exclusief BTW. Offertes geven steeds een indicatie van het in rekening te brengen honorarium, zulks aan de hand van een schatting van de te besteden tijd en welke schatting, tenzij het tegendeel blijkt, wordt gedaan in de veronderstelling, dat de administratie en de verdere gegevens van opdrachtgever ordelijk zijn.
b. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
c. De uiteindelijke declaraties worden periodiek, tenzij anders is overeengekomen, opgemaakt aan de hand van de daadwer-kelijk aan de opdracht bestede tijd, waarbij een gedifferentieerd uurtarief wordt gehanteerd al naar gelang functie, niveau en ervaring van de betreffende medewerk(st)er.
d. Met betrekking tot de aard en de omvang van de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geldt de (uren-)administratie van opdrachtnemer als bewijs, behoudens het recht van opdrachtgever ter zake tegenbewijs te leveren.
e. Indien na de totstandkoming van de opdracht, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd en bij een doorlopende op-dracht na afloop van het kalenderjaar, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief en honorarium dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk hebben uitgesloten en hierover andere afspraken hebben gemaakt.
f. Door opdrachtnemer in redelijkheid gemaakte kosten, die wegens inschakeling van derden op grond van de bevoegdheid ingevolge artikel 5 lid c daaronder begrepen, worden steeds afzonderlijk als verschotten aan opdrachtgever in rekening ge-bracht.

4. Opdrachten
a. Opdrachten of wijziging daarvan of daarin kunnen zowel mondeling als schriftelijk aan opdrachtnemer worden verstrekt.
b. Zij zijn voor opdrachtnemer slechts bindend indien zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard of opdrachtnemer is aangevangen met de uitvoering van de opdracht.
c. De overeenkomst wordt geacht doorlopend tot wederopzegging te zijn gegeven, tenzij uit de aard of strekking van de ver-leende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
d. Een opdracht is niet strikt beperkt tot de met name genoemde werkzaamheden, doch omvat uitdrukkelijk ook alle werk-zaamheden die voor een goede en zorgvuldige uitvoering van de opdracht noodzakelijk en/of wenselijk zijn.
e. Een opdracht is niet (tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld) gericht op het ontdekken van fraude en/of onjuistheden en/of onwettig handelen. Niettemin zal opdrachtnemer opdrachtgever informeren indien opdrachtnemer zulks constateert. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de preventie van fraude en/of onjuistheden en/of onwettig handelen. Opdrachtnemer is bij het ontdekken van fraude en/of onjuistheden en/of onwettig handelen gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde verordeningen en richtlijnen.
f. De opdracht tot het voeren van de salarisadministratie kan door opdrachtnemer slechts worden opgezegd tegen het einde van ieder kalenderjaar.

5. Uitvoering opdracht
a. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op het gewenste tijdstip ter beschikking van opdrachtnemer te stellen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer het recht heeft de uitvoering van de opdracht op te schorten. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en vrijwaart opdrachtnemer dienaangaande.
b. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd en zal daarbij zo mogelijk rekening houden met tijdig en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
c. Het staat opdrachtnemer vrij aan haar verleende opdrachten uit te laten voeren door één of meer door haar aan te wijzen medewerkers, in voorkomend geval met inschakeling van derden. Opdrachtgever verleent opdrachtnemer op voorhand toestemming om de gegevens die, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, voor derden van belang zijn, aan hen te overleggen. De keuze van de door opdrachtnemer in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht willen beperken, is opdrachtnemer bevoegd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens opdrachtgever te aanvaarden.
d. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels en/of reglemen-ten.

6. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
a. Opdrachtnemer is op grond van de wet verplicht om de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en om bepaalde onge-bruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen van een dergelijke door opdrachtnemer gedane melding, ook niet indien een melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij de opdrachtgever aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door opdrachtnemer ten onrechte gedane melding.

7. Geheimhouding
a. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die opdrachtnemer door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking verkregen resultaten.
b. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.
c. Uitgezonderd het hiervoor bepaalde, is opdrachtnemer niet gerechtigd om de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Op het voorgaande wordt evenwel een uitzondering gemaakt in het geval dat opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Daarnaast is opdrachtnemer gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische doelein-den.
d. In het geval opdrachtnemer als medepleger van een overtreding of misdrijf wordt aangemerkt of dreigt te worden aangemerkt, is opdrachtnemer gerechtigd om bescheiden of andere informatie van opdrachtgever te openbaren aan de Inspecteur der Belastingen, aan de rechter en/of aan een door opdrachtnemer in dit kader ingeschakelde raadsman of andere adviseur, indien deze openbaarmaking door opdrachtnemer noodzakelijk wordt geacht in het kader van het voeren van verweer door op-drachtnemer.
e. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de bedoeling om derden van de daarin opgenomen informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er eveneens zorg voor dragen dat derden niet van de in de hiervoor bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
f. Opdrachtgever heeft geen bezwaar tegen de interne vastlegging van de persoonsgegevens op het kantoor van opdrachtne-mer.

8. Intellectuele eigendom
a. Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige en door hem gebruikte computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten in de meest ruime zin des woords worden en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht het uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, alles ongeacht de eventuele eigen inbreng daarbij van opdrachtgever.
b. Het is opdrachtgever niet toegestaan de hiervoor genoemde rechten en producten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
c. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskun-dig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. In dat geval is opdrachtgever verplicht schriftelijke geheimhouding ten behoeve van opdrachtnemer te bedingen van degene van wie dat deskundig oordeel wordt gevraagd.


9. Voorschot/zekerheid
a. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om aan opdrachtgever voorschotten in rekening te brengen en/of een depotbedrag als vast voorschot of zekerheid in de door opdrachtnemer gewenste vorm te vragen voor de betaling van openstaande en/of toekomstige declaraties van opdrachtnemer.
b. Door het van toepassing worden van deze algemene voorwaarden heeft de opdrachtgever zich jegens de opdrachtnemer verbonden om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever, uit welken hoofde ook, op eerste verzoek van de opdrachtnemer, ten genoegen van de opdrachtnemer, (aanvullende) zekerheid te stellen.
c. De (verdere) uitvoering van de opdracht kan door opdrachtnemer worden opgeschort totdat het gevraagde voorschot is betaald of de door opdrachtnemer gewenste zekerheid is gesteld. Betaalde voorschotten worden bij de periodieke en andere declaraties verrekend. Verstrekte zekerheden worden bij het einde van de opdracht vrij gegeven nadat alle openstaande decla-raties van opdrachtnemer jegens de opdrachtgever zijn voldaan.
d. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de eigen verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden en andere zaken aan de opdrachtgever of derden, tot het moment waarop de opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer.

10. Betaling
a. Betaling door opdrachtgever van de aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van opdrachtnemer.
b. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
c. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden tot ver-goeding van alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
d. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.

11. Overmacht
a. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, waaronder ziekte van medewerkers, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
b. In het geval dat er zich aan de zijde van opdrachtnemer een overmachtsituatie voordoet die gedurende twee maanden heeft voortgeduurd, is opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen. In het geval na het intreden van de overmachtsituatie in redelijkheid van opdrachtgever niet gevergd kan worden dat de overeen-komst voortduurt, geldt de termijn van twee maanden niet. Beëindiging van de overeenkomst in verband met een overmachtsituatie leidt niet tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever.

12. Reclame
a. Een reclame met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
b. Een reclame als hiervoor omschreven, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
c. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.
d. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het door hem in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de terecht afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen pro rato restitutie van de door opdrachtgever ter zake reeds betaalde bedragen.

13. Termijnen
a. Indien in de overeenkomst van opdracht of tijdens de uitvoering van de opdracht termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden door opdrachtnemer dienen te worden uitgevoerd, zijn die termijnen indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
b. Overschrijding van een termijn als bedoeld onder a. zal geen tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van op-drachtgever opleveren en opdrachtgever geen recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

14. Aansprakelijkheid
a. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die ontstaat doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door opdrachtnemer.
c. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (sa-menhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht en de werkzaamheden. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
d. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht en werkzaamheden in rekening gebrachte honorarium. Indien de opdracht en werkzaamheden een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op één maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 250.000,=, per toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen - gezien de omvang van de opdracht en de werkzaamheden of de risico's die met de opdracht en de werkzaamheden gepaard gaan - reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.
e. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
f. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.
g. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
h. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden (medewerkers van opdrachtnemer en door opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht en de werkzaamheden schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
i. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak op schadevergoeding van de opdrachtgever in ieder geval 12 maanden nadat de opdrachtgever bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

15. Derdenwerking algemene voorwaarden
a. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede onherroepelijk bedongen ten behoeve van de bestuurders/vennoten van opdrachtnemer en alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening zijn betrokken.

16. Risico van opslag en informatie
a. Opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van van opdrachtgever afkomstige informatie. Tenzij opdrachtnemer grove onachtzaamheid kan worden verweten, rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor be-schadiging of geheel of gedeeltelijk verlies van door de opdrachtgever verstrekte informatie en/of administratieve bescheiden.
b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden zowel tijdens opslag als tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake.
c. Opdrachtnemer zal de van opdrachtgever afkomstige informatie gedurende een termijn van 7 jaren zorgvuldig bewaren. Na verloop van deze termijn, die loopt vanaf het einde van ieder boekjaar, is opdrachtnemer gerechtigd om de desbetreffende informatie te vernietigen, behoudens een tijdig verzoek om afgifte van opdrachtgever.

17. Elektronische communicatie
a. Tijdens de uitvoering van de opdracht en de werkzaamheden kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
b. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, het in handen vallen van persoonsgegevens of andere gegevens van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
c. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico's.
d. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

18. Opzegging
a. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn, behoudens het bepaalde in artikel 4 onder f van deze algemene voorwaarden. Indien de opdracht eindigt voordat de opdracht is voltooid, is opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door opdrachtnemer opgegeven uren voor werkzaamheden die ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
b. Opzegging dient schriftelijk bij aangetekende brief te geschieden.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepas-sing zijn, danwel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht, ter keuze van opdrachtnemer hetzij door middel van arbitrage overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut hetzij door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de rechtbank te Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch (depotnummer: 22/2016).