Nieuws

Financieel Nieuws

 • Verkoopkosten deelneming

  De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winsten van een dochterma...
 • Plan invoeren vliegbelasting

  Het kabinet wil per 1 januari 2021 een belasting op vliegtickets invoeren. Bij voorkeur zou er een E...
 • Voortgang vervanging Wet DBA

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortga...
 • Belastingdeel heffingskortingen

  De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een premiedee...
 • Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

  Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als er een redelijke grond voor is, op voorwaarde dat h...
 • Navordering wegens kwade trouw

  Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter...
 • Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

  Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaal...
 • Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

  De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de uitoefening van zi...
 • Ontslag op staande voet

  Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer. D...
 • Niet voldaan aan administratieve verplichtingen

  Ondernemers zijn administratieplichtig. Dat houdt in dat zij een zodanige administratie van hun verm...
 • Vernieuwing rulingpraktijk

  De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vernieuwde rulingprakti...
 • Premiepercentage Zvw 2019

  De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie...
 • Klok van uurwerkhersteller is reclame-uiting

  De Gemeentewet staat toe dat gemeenten reclamebelasting heffen. Dat is een belasting ter zake van op...
 • Vrachtwagenheffing

  Het kabinet heeft ingestemd met de uitgangspunten voor een in te voeren vrachtwagenheffing. De heffi...
 • Premiepercentages en maximumpremieloon 2019

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon...
 • Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2019

  De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van de tabelcorr...
 • Hoogte eigenwoningforfait 2019 bekend

  De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van het eigenwon...
 • Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

  Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans ingediend. De doelstelling van het we...
 • Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan

  De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastingplan 2019 vormen, aangenomen....
 • Optimaliseer uw giftenaftrek

  De giften, die u doet aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI, zijn ...
 • Denk aan de gebruikelijkloonregeling

  De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werkzaamheden voor de bv ten minste een ...
 • Leen geld uit aan uw kinderen voor hun eigen woning

  Wanneer u (een deel van) de benodigde financiering voor de eigen woning aan uw kinderen verzorgt, ka...
 • Vergeet niet om WBSO aan te vragen

  Voor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) dat wordt uitgevoerd door uw personeel heeft u recht o...
 • Controleer uw hypotheek(rente)

  Gezien de lage rente, die u krijgt op uw spaartegoed, kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lo...
 • Beperk de belastingheffing in box 3

  Het vermogen van een natuurlijke persoon, dat niet in box 1 of in box 2 valt, valt in box 3. In box ...
 • Vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen

  Na uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. Uw erfgenamen moeten over hun aandeel in ...
 • Wat doet u met de pensioenvoorziening in de bv?

  De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is in 2017 afgeschaft. To...
 • Optimaliseer de investeringsaftrek

  De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, die is bedoeld om de investeringen i...
 • Benut de werkkostenregeling

  Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loo...
 • Btw-aangifte vierde kwartaal

  Bij de btw-aangifte over het vierde kwartaal moet u rekening houden met een aantal zaken. Denk ...
 • Verhoging lage btw-tarief

  Het lage tarief van de btw is onder meer van toepassing op eerste levensbehoeften en op een aantal a...
 • De bijtelling voor de auto van de zaak

  Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer wo...
 • Is de lening aan de bv (nog) zakelijk?

  Een lening die een dga verstrekt aan zijn bv valt door de werking van de terbeschikkingstellingsrege...
 • Btw-heffing kortingsbonnen

  Per 1 januari 2019 verandert de wet- en regelgeving voor de heffing van omzetbelasting ten aanzien v...
 • Vrijstelling assurantiebelasting voor brede weersverzekering

  Het kabinet wil de brede weersverzekering voor landbouwers aantrekkelijker maken door deze vrij te s...
 • Ontslag op staande voet

  Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt omdat de werkgever of de werknemer door opzet of schuld de w...
 • AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en drie maanden

  De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Tot en met 2021 gaat het om een vaste stijging per jaar. Van...
 • Minimumloon 2019

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per...
 • Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer

  De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt het tot en met 31 december 2019 mogelijk om een pe...
 • Grenzen NHG 2019 vastgesteld

  De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een verzekering voor kopers van een woonhuis. Tegen betalin...
 • Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019

  Naar aanleiding van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting is er nu een tweede...
 • Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020

  Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijziging omgedoopt in Wet Bedrijf...
 • Nota van wijziging spoedreparatie vennootschapsbelasting

  Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de heroverweging van de afschaffing van de dividend...
 • Besluit vrijstelling stichtingen en verenigingen

  De vennootschapsbelasting kent een subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een...
 • Maximale transitievergoeding 2019

  De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. ...
 • Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen

  Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van de werkgever heeft de werknemer rech...
 • Volledige schuld aandeelhouder als uitdeling van winst aangemerkt

  Er is sprake van een winstuitdeling, die tot het inkomen uit aanmerkelijk belang behoort, wanneer zi...
 • Mkb-winstvrijstelling en verlies uit onderneming

  De winst uit onderneming in de inkomstenbelasting wordt verminderd met de ondernemersaftrek en de mk...
 • Wijziging verdeling vermogen in box 3

  Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere ...
 • Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

  Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werkneme...