Disclaimer

Disclaimer website

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie, mede door wijziging van wet- of regelgeving, verouderd of niet meer correct is. Tevens geldt dat de inhoud van deze website niet is gericht op gebruik door bezoekers in een ander land of andere jurisdictie dan Nederland.

De op de website aanwezige gegevens zijn bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als vervanging van een professioneel advies of oordeel van een accountant of belastingadviseur. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. Voor een advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met een van onze accountants of adviseurs.

De Groof is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de website van De Groof leiden naar informatie die niet door ons wordt aangeboden, gecontroleerd en/of bijgehouden. De Groof aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. 

Disclaimer E-mail

De inhoud van dit emailbericht en van de eventuele bijlage(n) hierbij is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) alsmede openbaarmaking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Aan de inhoud van dit emailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. De Groof B.V. is niet verantwoordelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden emailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The contents of this email and any files transmitted with it is confidential and solely for the intended recipient(s). If you are not the intended recipient you are requested to delete this message and notify the sender. Usage of this information by others than the intended recipient(s) and disclosure to others than the intended recipient(s) is strictly prohibited. No rights can be derived from this message. De Groof B.V. is neither liable for the proper and complete transmission of the contents of this email nor for any delay in its receipts.