Nieuws

Financieel Nieuws

 • Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

  De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uit...
 • Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

  Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd v...
 • Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

  Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een ...
 • Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

  In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aan...
 • Besteding geleend geld aan eigen woning

  Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning ...
 • Te late inkeer

  Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer...
 • Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

  Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens...
 • Winst bij verkoop grond belast

  Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekki...
 • Zwarte lijst laagbelastende landen

  Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe maa...
 • Nieuw beleidsbesluit vouchers

  In verband met de gewijzigde regelgeving rond vouchers in de omzetbelasting heeft de staatssecretar...
 • Wijzigingen loonbelasting

  In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers m...
 • Tarieven en heffingskortingen 2019

  De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2019 als volgt. ...
 • Aftrekposten ondernemers 2019

  Oudedagsreserve De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2019 9,44% van...
 • Investeringsaftrek 2019

  De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmidde...
 • Wijzigingen inkomstenbelasting 2019 voor particulieren

  Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.080...
 • Bedragen kindregelingen 2019

  Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal. ...
 • Nieuwe btw-identificatienummers voor eenmanszaken

  Het huidige btw-identificatienummer van eenmanszaken omvat het burgerservicenummer (BSN) van de ond...
 • Evaluatie middelingsregeling

  Het ministerie van Financiën heeft een evaluatie van de middelingsregeling in de inkomstenbelastin...
 • Belastingplan 2019 aangenomen

  De Eerste Kamer heeft het volledige pakket Belastingplan 2019 aangenomen. Het Belastingplan 2019 om...
 • Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

  Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als er een redelijke grond voor is, op voorwaarde dat ...
 • Verkoopkosten deelneming

  De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winsten van een dochterm...
 • Plan invoeren vliegbelasting

  Het kabinet wil per 1 januari 2021 een belasting op vliegtickets invoeren. Bij voorkeur zou er een ...
 • Voortgang vervanging Wet DBA

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortg...
 • Belastingdeel heffingskortingen

  De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een premiede...
 • Navordering wegens kwade trouw

  Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of te...
 • Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

  Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaa...
 • Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

  De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de uitoefening van z...
 • Ontslag op staande voet

  Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer. ...
 • Niet voldaan aan administratieve verplichtingen

  Ondernemers zijn administratieplichtig. Dat houdt in dat zij een zodanige administratie van hun ver...
 • Vernieuwing rulingpraktijk

  De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vernieuwde rulingprakt...
 • Premiepercentage Zvw 2019

  De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie...
 • Klok van uurwerkhersteller is reclame-uiting

  De Gemeentewet staat toe dat gemeenten reclamebelasting heffen. Dat is een belasting ter zake van o...
 • Vrachtwagenheffing

  Het kabinet heeft ingestemd met de uitgangspunten voor een in te voeren vrachtwagenheffing. De heff...
 • Premiepercentages en maximumpremieloon 2019

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloo...
 • Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2019

  De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van de tabelcor...
 • Hoogte eigenwoningforfait 2019 bekend

  De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van het eigenwo...
 • Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

  Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans ingediend. De doelstelling van het w...
 • Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan

  De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastingplan 2019 vormen, aangenomen...
 • Optimaliseer uw giftenaftrek

  De giften, die u doet aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI, zijn...
 • Denk aan de gebruikelijkloonregeling

  De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werkzaamheden voor de bv ten minste een...
 • Leen geld uit aan uw kinderen voor hun eigen woning

  Wanneer u (een deel van) de benodigde financiering voor de eigen woning aan uw kinderen verzorgt, k...
 • Vergeet niet om WBSO aan te vragen

  Voor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) dat wordt uitgevoerd door uw personeel heeft u recht o...
 • Controleer uw hypotheek(rente)

  Gezien de lage rente, die u krijgt op uw spaartegoed, kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te l...
 • Beperk de belastingheffing in box 3

  Het vermogen van een natuurlijke persoon, dat niet in box 1 of in box 2 valt, valt in box 3. In box...
 • Vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen

  Na uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. Uw erfgenamen moeten over hun aandeel in...
 • Wat doet u met de pensioenvoorziening in de bv?

  De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is in 2017 afgeschaft. T...
 • Optimaliseer de investeringsaftrek

  De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, die is bedoeld om de investeringen ...
 • Benut de werkkostenregeling

  Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers lo...
 • Btw-aangifte vierde kwartaal

  Bij de btw-aangifte over het vierde kwartaal moet u rekening houden met een aantal zaken.  Den...
 • Verhoging lage btw-tarief

  Het lage tarief van de btw is onder meer van toepassing op eerste levensbehoeften en op een aantal ...