Nieuws

Financieel Nieuws

 • Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan

  De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastingplan 2019 vormen, aangenomen....
 • Optimaliseer uw giftenaftrek

  De giften, die u doet aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI, zijn ...
 • Denk aan de gebruikelijkloonregeling

  De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werkzaamheden voor de bv ten minste een ...
 • Leen geld uit aan uw kinderen voor hun eigen woning

  Wanneer u (een deel van) de benodigde financiering voor de eigen woning aan uw kinderen verzorgt, ka...
 • Vergeet niet om WBSO aan te vragen

  Voor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) dat wordt uitgevoerd door uw personeel heeft u recht o...
 • Controleer uw hypotheek(rente)

  Gezien de lage rente, die u krijgt op uw spaartegoed, kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lo...
 • Beperk de belastingheffing in box 3

  Het vermogen van een natuurlijke persoon, dat niet in box 1 of in box 2 valt, valt in box 3. In box ...
 • Vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen

  Na uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. Uw erfgenamen moeten over hun aandeel in ...
 • Wat doet u met de pensioenvoorziening in de bv?

  De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is in 2017 afgeschaft. To...
 • Optimaliseer de investeringsaftrek

  De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, die is bedoeld om de investeringen i...
 • Benut de werkkostenregeling

  Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loo...
 • Btw-aangifte vierde kwartaal

  Bij de btw-aangifte over het vierde kwartaal moet u rekening houden met een aantal zaken. Denk ...
 • Verhoging lage btw-tarief

  Het lage tarief van de btw is onder meer van toepassing op eerste levensbehoeften en op een aantal a...
 • De bijtelling voor de auto van de zaak

  Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer wo...
 • Is de lening aan de bv (nog) zakelijk?

  Een lening die een dga verstrekt aan zijn bv valt door de werking van de terbeschikkingstellingsrege...
 • Btw-heffing kortingsbonnen

  Per 1 januari 2019 verandert de wet- en regelgeving voor de heffing van omzetbelasting ten aanzien v...
 • Vrijstelling assurantiebelasting voor brede weersverzekering

  Het kabinet wil de brede weersverzekering voor landbouwers aantrekkelijker maken door deze vrij te s...
 • Ontslag op staande voet

  Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt omdat de werkgever of de werknemer door opzet of schuld de w...
 • AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en drie maanden

  De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Tot en met 2021 gaat het om een vaste stijging per jaar. Van...
 • Minimumloon 2019

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per...
 • Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer

  De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt het tot en met 31 december 2019 mogelijk om een pe...
 • Grenzen NHG 2019 vastgesteld

  De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een verzekering voor kopers van een woonhuis. Tegen betalin...
 • Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019

  Naar aanleiding van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting is er nu een tweede...
 • Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020

  Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijziging omgedoopt in Wet Bedrijf...
 • Nota van wijziging spoedreparatie vennootschapsbelasting

  Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de heroverweging van de afschaffing van de dividend...
 • Besluit vrijstelling stichtingen en verenigingen

  De vennootschapsbelasting kent een subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een...
 • Maximale transitievergoeding 2019

  De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. ...
 • Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen

  Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van de werkgever heeft de werknemer rech...
 • Volledige schuld aandeelhouder als uitdeling van winst aangemerkt

  Er is sprake van een winstuitdeling, die tot het inkomen uit aanmerkelijk belang behoort, wanneer zi...
 • Mkb-winstvrijstelling en verlies uit onderneming

  De winst uit onderneming in de inkomstenbelasting wordt verminderd met de ondernemersaftrek en de mk...
 • Wijziging verdeling vermogen in box 3

  Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere ...
 • Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

  Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werkneme...
 • Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen

  Nadat Unilever liet weten het hoofdkantoor niet naar Nederland te verplaatsen heeft het kabinet aang...
 • Behandelschema Belastingplan 2019

  Naar aanleiding van het bericht dat Unilever het hoofdkantoor niet naar Nederland verplaatst, heeft ...
 • Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking

  Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door een schenking wordt verkregen van ie...
 • Jachtkosten niet zakelijk

  Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Op de ondernemer rust de bew...
 • Internetconsultatie vernieuwing verdragsbeleid

  Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart ter voorbereiding op een vernieuwin...
 • Forfaitaire rendementen en heffingvrij vermogen 2019

  In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de forfaitaire rendementen...
 • Kleindochter geen pleegkind van oma

  De Wet op de inkomstenbelasting kent het begrip “pleegkind”, maar omvat geen nadere omschrijving...
 • Geen uitzondering op verhoging laag tarief btw

  De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om een uitzondering te maken op de voorgenomen v...
 • Betaling zwart loon impliceert geen zwarte omzet

  Wanneer de Belastingdienst vaststelt dat een bedrijf zwarte lonen uitbetaald, leidt dat tot het ople...
 • Ondanks lage omzet toch voldaan aan urencriterium

  Een ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek wanneer hij ten minste 1.225 uur per jaar besteedt...
 • Aanpassing subsidie rijksmonumenten

  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft naar aanleiding van een debat met de Tweede K...
 • Onterecht ontslag op staande voet

  Een werkgever in de zorg ontsloeg een medewerker op staande voet wegens een onjuiste wijze van regis...
 • Prinsjesdag 2018

  Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet Rutte III zijn eerste eigen Belastingplan gepresenteerd. Waar ...
 • Maatregelen inkomstenbelasting

  Het Belastingplan bevat maatregelen in box 1 van de inkomstenbelasting die moeten bijdragen aan verb...
 • Maatregelen loonbelasting

  Looptijd 30%-regelingUit het buitenland afkomstige werknemers kunnen onder voorwaarden een belasting...
 • Maatregelen vennootschapsbelasting

  TarievenHet tarief in de vennootschapsbelasting gaat stapsgewijs omlaag naar 16% voor winsten tot en...
 • Maatregelen omzetbelasting

  Laag tariefIn het regeerakkoord was al aangekondigd dat het kabinet het lage btw-tarief wil verhogen...
 • Maatregelen dividendbelasting

  Dat de dividendbelasting wordt afgeschaft mag geen verrassing meer heten. Tegelijk met de afschaffin...