Nieuws

Financieel Nieuws

 • Afwaardering vordering buitenlandse dga

  Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende aa...
 • Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

  Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijve...
 • Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

  In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als di...
 • Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

  De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor...
 • Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

  Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperk...
 • Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

  In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van d...
 • Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

  Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voo...
 • Wetsvoorstel bovenmatig lenen

  Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat aanmerkelijkbelangh...
 • Tot 1.000 km is een auto nieuw

  Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de in...
 • Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een vangne...
 • Probleem uitvoering kindgebonden budget

  De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget e...
 • Transitievergoeding bij einde dienstverband

  Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief v...
 • Forensenbelasting

  Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun hoofdv...
 • Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

  Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten...
 • Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

  Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot de stakin...
 • Verdeling koopsom onderneming

  Bij de verkoop van een onderneming of van ondernemingsvermogen wordt de onderverdeling, die in de ko...
 • Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

  In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing van het met zijn vorige werkgever o...
 • Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

  De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging van aandelen in een vennootschap als ge...
 • Oplopende schuld dga

  Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of z...
 • 80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

  De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. On...
 • Discriminatie sollicitante

  De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en af...
 • Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

  Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffi...
 • Overgangsrecht Brexit aangekondigd

  Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Gezien de verwerping van het met de E...
 • Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

  De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenk...
 • Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

  In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de btw-behandeling van digitale boeken, kranten en tijds...
 • Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

  Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan ...
 • Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek voorbelasting

  De omzetbelasting, die drukt op goederen en diensten die zowel voor belaste prestaties als voor ande...
 • Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

  Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee ...
 • Wetsvoorstel aanpassing Pensioenwet

  De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in welke mate er bezittingen staan tegenover de ver...
 • Landelijke Landbouwnormen 2018

  De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2018 vastgesteld. Dit document bevat normbedra...
 • Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst

  Een werkgever deed aan een werkneemster het aanbod van een vast dienstverband na afloop van het lope...
 • Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever

  Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever is vereist dat er een redelijke grond i...
 • Niet twee keer afschrijven op goodwill

  Goodwill, die een ondernemer heeft gekocht, wordt geactiveerd op de balans van de onderneming en ver...
 • Schenking kort voor overlijden

  Een schenking, die wordt gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker, wordt aangemer...
 • Kamervragen aangifte omzetbelasting

  De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de aangifte omzetbelasting en de daarmee s...
 • Geen vermindering nageheven parkeerbelasting

  In de Gemeentewet is bepaald dat een naheffingsaanslag parkeerbelasting kan worden berekend over een...
 • Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

  In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aang...
 • Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

  De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitg...
 • Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

  Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd va...
 • Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

  Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een r...
 • Besteding geleend geld aan eigen woning

  Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning w...
 • Te late inkeer

  Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer ...
 • Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

  Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens ...
 • Winst bij verkoop grond belast

  Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekkin...
 • Zwarte lijst laagbelastende landen

  Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe maat...
 • Nieuw beleidsbesluit vouchers

  In verband met de gewijzigde regelgeving rond vouchers in de omzetbelasting heeft de staatssecretari...
 • Wijzigingen loonbelasting

  In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik autoWerknemers met...
 • Tarieven en heffingskortingen 2019

  De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2019 als volgt. ...
 • Aftrekposten ondernemers 2019

  OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2019 9,44% van d...
 • Investeringsaftrek 2019

  De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddel...