Nieuws

Financieel Nieuws

 • Prinsjesdag 2018

  Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet Rutte III zijn eerste eigen Belastingplan gepresenteerd. Waar ...
 • Maatregelen inkomstenbelasting

  Het Belastingplan bevat maatregelen in box 1 van de inkomstenbelasting die moeten bijdragen aan verb...
 • Maatregelen loonbelasting

  Looptijd 30%-regelingUit het buitenland afkomstige werknemers kunnen onder voorwaarden een belasting...
 • Maatregelen vennootschapsbelasting

  TarievenHet tarief in de vennootschapsbelasting gaat stapsgewijs omlaag naar 16% voor winsten tot en...
 • Maatregelen omzetbelasting

  Laag tariefIn het regeerakkoord was al aangekondigd dat het kabinet het lage btw-tarief wil verhogen...
 • Maatregelen dividendbelasting

  Dat de dividendbelasting wordt afgeschaft mag geen verrassing meer heten. Tegelijk met de afschaffin...
 • Maatregelen autobelastingen

  FijnstoftoeslagPer 1 januari 2019 zou er een fijnstoftoeslag in de motorrijtuigenbelasting worden in...
 • Maatregelen energiebelasting

  Met ingang van 1 januari 2019 wordt het tarief in de eerste schijf in de energiebelasting voor aardg...
 • Inspecteur stelt dubieuze rit met bestelauto te laat ter discussie

  Bij het loon van een werknemer moet in beginsel een bijtelling plaatvinden voor het voordeel dat hij...
 • Hoe lang mag inspecteur wachten met opvragen bewijsstukken?

  De betaalde rente over de eigenwoningschuld is aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting. De eig...
 • Planning Financiën voor restant 2018

  De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de planning voor de laatste maande...
 • Niet alle bezwaarschriften vermogensrendementheffing vallen onder massaal bezwaar

  De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementheffing in de a...
 • Concept subsidieregeling woonhuis-rijksmonumenten

  Per 1 januari 2019 wordt de aftrekbaarheid van onderhoudskosten voor monumentenpanden vervangen door...
 • Kamervragen lage-inkomensvoordeel

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over het lage-inkomensvoordeel be...
 • Internetconsultatie rulingpraktijk

  De zogenaamde rulingpraktijk van de Belastingdienst staat al geruime tijd ter discussie. Een ruling ...
 • Vaste kracht ten onrechte ontslagen

  Het Burgerlijk Wetboek geeft de werknemer de mogelijkheid om de kantonrechter te vragen om herstel v...
 • Buitenlandse btw terugvragen

  Ondernemers, die in 2017 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wannee...
 • Opzegging voor aanvang dienstbetrekking

  De vrijheid van arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. In verband met deze fundament...
 • Geen boete op overtreding geheimhoudingsbeding vaststellingsovereenkomst

  Zowel in arbeidsovereenkomsten als in andere overeenkomsten kan een geheimhoudingsbeding worden opge...
 • Bepaling hoofdverblijf

  De rentelasten van een eigen woning zijn fiscaal aftrekbaar. Om als eigen woning voor de inkomstenbe...
 • Geen eigenwoningschuld

  Door een privépersoon, die geen ondernemer is, betaalde rente van schulden is alleen aftrekbaar als...
 • Fiscale gevolgen echtscheidingsconvenant

  De Belastingdienst heeft een brochure gepubliceerd over fiscale gevolgen van een echtscheidingsconve...
 • Beëindiging arbeidsovereenkomst bij AOW-gerechtigde leeftijd

  In de cao voor het verzekeringsbedrijf is bepaald dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt...
 • Recht op KIA voor maat in maatschap

  De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kent een schijventarief. Sinds 1 januari 2010 geldt in ...
 • Geen aanleiding voor verlaging AOW-leeftijd

  Naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad zijn Kamervragen gesteld aan de minister v...
 • Bewijs van beperkt privégebruik auto

  Wanneer door de werkgever een auto aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, gaat de wet erva...
 • WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks

  Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de WOZ-waarde van een bedrijfsterrein met...
 • Geen ruime uitleg van concurrentiebeding

  Bij de uitleg van een concurrentiebeding moet niet alleen rekening worden gehouden met de bewoording...
 • Naheffing parkeerbelasting

  In een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting is weer eens duidelijk geworden dat gel...
 • Geen werk, geen loon

  De voor de betaling van loon geldende hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Er zijn uitzondering...
 • Aanvragen subsidie praktijkleren

  De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerpla...
 • Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw

  Bij de bepaling van de winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met een beperking van de ...
 • Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

  In beginsel kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet rechtsgeldig opzeggen zo...
 • Subsidie duurzame energie zorginstellingen

  Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van...
 • Geen aftrek voorbelasting business seats

  Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers voor lev...
 • Omkering en verzwaring bewijslast vervallen niet door overlijden

  Wanneer een belastingplichtige niet op tijd of onvolledig aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, ...
 • Toepassing verleggingsregeling

  Volgens de Wet op de omzetbelasting is de ondernemer die een levering of dienst verricht in beginsel...
 • Bezwaarschriften 2017 box 3 aangemerkt als massaal bezwaar

  Wanneer de Belastingdienst geconfronteerd wordt met een groot aantal bezwaren die betrekking hebben ...
 • Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

  De wet, die regelt dat het UWV bij beëindiging van een dienstbetrekking met een langdurig arbeidson...
 • Nationaal sportakkoord

  De minister van Sport heeft een akkoord gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organis...
 • Na inbreng onderneming in bv is er geen keuzevermogen

  Om te voorkomen dat door een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van een onderneming over het...
 • Alternatieven btw-identificatienummer

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van het burgerservicenum...
 • Problemen met loonkostenvoordeel na stage

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over problemen met het niet toeke...
 • Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan

  De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat werkgevers vanaf 2020 compenseert voor de transitievergoe...
 • Geen aftrek voorbelasting als niet is geleverd

  Ondernemers moeten omzetbelasting berekenen over de vergoeding die zij aan hun afnemers in rekening ...
 • Nieuwe of gebruikte auto voor de bpm?

  Over de vraag wanneer sprake is van een nieuwe of gebruikte auto voor de bpm heeft de Hoge Raad al m...
 • Jeugd-LIV

  Werkgevers hebben over 2018 recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer, die voldoet aan de volg...
 • Vliegbelasting

  De belastingheffing zal in de toekomst verschuiven van inkomensgerelateerd naar verbruiksgerelateerd...
 • Opbrengst verhuur tuinhuis niet belast

  Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfai...
 • Nieuwe wetgeving positie zelfstandigen zonder personeel

  De fiscale en arbeidsrechtelijke postie van een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) blijft de ove...