Nieuws

Financieel Nieuws

 • Geslaagde editie Business Meets

  Al voor het zevende jaar op een rij organiseerden de samenwerkende partners De Groof Accountants en ...
 • Omzet- en winstcorrecties

  Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met beh...
 • Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

  Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep ...
 • Aansprakelijkheid werkgever

  Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het ...
 • Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve

  Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de belas...
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

  Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden w...
 • Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten

  In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris va...
 • Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

  De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen...
 • Toepassing reisaftrek

  Wie in loondienst werkzaam is, heeft recht op reisaftrek als hij zijn woon-werkverkeer met openbaar ...
 • Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

  Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van ...
 • Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

  De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 201...
 • Gastouder kan ondernemer zijn

  Winst uit onderneming is het totale bedrag van de voordelen die iemand verkrijgt uit een onderneming...
 • Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd

  De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypoth...
 • Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking

  Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over voorgestelde maatregelen te...
 • Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv

  Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaal...
 • Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

  De inkeerregeling is bedoeld om belastingplichtigen, die een onjuiste of onvolledige aangifte hebben...
 • Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

  De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsge...
 • Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen

  Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad...
 • Innovatiebox goedgekeurd

  De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen betref...
 • Geen verlenging restschuldregeling

  In 2013 stond 36% van de koophuizen in Nederland onder water. Dat wil zeggen dat de hypotheeksc...
 • Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

  Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumlo...
 • Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten

  Een belastingplichtige maakte in een inkeerverzoek melding van in Zwitserland aangehouden vermogen. ...
 • Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3

  De staatssecretaris van Financiën heeft een vervolgonderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden...
 • Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof

  De advocaat-generaal bij de Hoge Raad (A-G) heeft twee conclusies gewijd aan een procedure over een ...
 • Dga van Belgische bvba

  Volgens de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (A-G) mag Nederland belasting heffen over het salaris ...
 • Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband

  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de periode waarvoor de ove...
 • Wederindiensttredingsvoorwaarde

  Toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens bedrijfseconomische reden...
 • Vergoeding uitstel levering

  Bij de levering van een in Nederland gelegen onroerende zaak wordt overdrachtsbelasting geheven van ...
 • Lening niet onzakelijk

  Een geldlening tussen gelieerde partijen is onzakelijk als er geen rente kan worden bepaald waaronde...
 • Berekening belastingrente

  Bij het opleggen van een belastingaanslag kan belastingrente worden berekend. Dat kan ook wanneer ee...
 • Kosten keuring onderdeel scholingskosten

  De kosten voor een opleiding die iemand volgt met het oog op het verwerven van inkomen zijn aftrekba...
 • Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

  Per 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking getreden. De wet is op de ...
 • Uitleg regeling belastingrente

  De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de belastingrente beantwoord. Door het sys...
 • Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

  De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek beantwo...
 • Geen hoge vrijstelling erfbelasting

  De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor he...
 • Omvang loondoorbetalingsverplichting

  Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer ...
 • Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

  De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de ...
 • Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

  Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen ee...
 • Nettoloon in rekening-courant

  Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikkin...
 • Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

  Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet...
 • Niet sluitende rittenregistraties

  Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoede...
 • Beperking aftrek zorgkosten toegestaan

  De aftrekbaarheid in de inkomstenbelasting van zorgkosten is strikt geregeld. Zo geldt voor de aftre...
 • Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

  De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet...
 • Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

  Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon. Op die datum gaat de leeftijd voo...
 • Verkapte winstuitdeling

  De voordelen die een aandeelhouder haalt uit aandelen die een aanmerkelijk belang vormen, worden bel...
 • Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer

  Per 1 april 2017 is een wet van kracht geworden die de mogelijkheid om een pensioen in eigen be...
 • Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

  Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt deze auto geacht ook p...
 • Ontslag op staande voet vernietigd

  Ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel, die niet licht kan worden genomen. Voor onts...
 • Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten

  De uitgaven voor een opleiding of studie, die wordt gevolgd met de bedoeling om inkomen uit werk en ...
 • Toepassing tijdsevenredige vermindering premiedeel heffingskorting

  Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen inkomstenbelastin...