Nieuws

Financieel Nieuws

 • Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

  Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten mins...
 • Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

  Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij arbeidson...
 • Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

  De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over p...
 • Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

  Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om verv...
 • Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling

  De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor ...
 • Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en schenkbelasting

  Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de...
 • Nieuw modelkoopcontract woningen

  De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe versie van he...
 • Vorming voorziening

  In het zogenoemde baksteenarrest heeft de Hoge Raad geformuleerd aan welke eisen moet zijn voldaan o...
 • Premieheffing tijdens onbetaald verlof

  In antwoord op een prejudiciële vraag van de Hoge Raad over de premieheffing heeft het Hof van Just...
 • Geen laag tarief voor parkeren

  In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad het bieden van parkeergelegenheid bij een attractiepark aa...
 • Verplicht privévermogen

  Binnen de grenzen van de redelijkheid heeft een ondernemer de keuze om vermogensbestanddelen als zak...
 • Kamervragen heffingskortingen buitenlanders

  Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de loonbela...
 • Belemmeringsverbod Waadi

  De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) bevat een belemmeringsverbod. De uitlene...
 • Verbouw kantoorpand tot woning

  Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet in beginsel overdrachtsbelasting worden betaald. Het...
 • Planningsbrief ministerie van Financiën

  De minister van Financiën heeft de jaarplanning voor 2018 van zijn ministerie naar de Tweede Kamer ...
 • Pensioenverrekening bij scheiding leidt tot belastingheffing

  Pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) van toepassing is en d...
 • Vergoeding deelname medicijnonderzoek

  Voor de deelname als proefpersoon aan medicijnonderzoek worden vergoedingen betaald. Voor zover deze...
 • Verrekening van verliezen

  Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere jar...
 • KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband

  De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van rel...
 • Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

  In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het arbeidsvoorwaard...
 • Vaststellingsovereenkomst ter vermijding ontslag op staande voet

  Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij dat wordt aanvaard door de andere ...
 • Asbestsanering monumentenpand

  Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpan...
 • Overtreding geheimhoudingsbeding

  De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en ...
 • Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

  Tarieven box 1 Inkomen van tot Jonger dan AOW-leeftijd AOW-gerechtigd € 0...
 • Wijzigingen inkomstenbelasting

  Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.0...
 • Investeringsaftrek 2018

  De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddel...
 • Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

  OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van d...
 • Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

  Loonkostenvoordelen (LKV)LKV is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen. LKV ...
 • Bedragen kindregelingen 2018

  KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2018 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal: L...
 • Wijzigingen loonbelasting 2018

  WerkkostenregelingDe vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedra...
 • Onderzoek naar IKEA-rulings

  De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar de belastingafspraken (rulings) die Nederland heef...
 • Belastingplan 2018 aangenomen

  De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2018 aangenomen. Behalve de PVV hebben alle partijen voor he...
 • Diverse uitkeringsbedragen 2018

  De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verba...
 • Kamerbrief ontwikkelingen arbeidsmarkt

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd&...
 • Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting

  Belastingplichtigen hebben recht op de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting. Belastingp...
 • 150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling

  De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschik...
 • Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid

  De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste...
 • Verlengde navorderingstermijn

  De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is ...
 • Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018

  Met ingang van 1 januari 2018 is de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband ...
 • Verrekening ingehouden loonheffing

  Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheff...
 • Uitzondering partnerschap ex-pleegkind

  Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger da...
 • Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract

  Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkoms...
 • Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen

  De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van deze bepalingen merkt alles wat iemand te...
 • Bpm bij huur buitenlandse auto

  Voor het gebruik van de weg in Nederland met een auto door een inwoner van Nederland is in beginsel ...
 • Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen

  De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld i...
 • Premiepercentages 2018

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. H...
 • Eindejaarstips eigen woning

  Controleer uw hypotheekGezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zij...
 • Eindejaarstips schenken en erven

  Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?Door tijdens uw leven (een deel van) uw vermogen over t...
 • Eindejaarstips voor ondernemingen

  Optimaliseer investeringsaftrekDe kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, bedoe...
 • Eindejaarstips werkgevers

  Vergeet niet om WBSO aan te vragenVoor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) heeft u recht op een...