Nieuws

Financieel Nieuws

 • SamenLoop voor Hoop

  SamenLoop voor Hoop Veldhoven 2 en 3 juni 2018Na de eerdere edities van de SamenLoop voor Hoop Veldh...
 • Kamerbrief positie bedrijfsarts

  De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgeve...
 • Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken

  De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om in samens...
 • Gebruik woning tijdens verblijf in buitenland

  De eigen woning van een belastingplichtige valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Er moet een aan ...
 • Aansprakelijkheid werkgever

  Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Doen zij dat niet, dan zij aansprakelijk voo...
 • Herinvesteringsreserve en emigratie

  De Wet IB 2001 bevat een bepaling die tot gevolg heeft dat bij het overbrengen van vermogensbestandd...
 • Beleidsbesluit gevolgen huwelijksgoederengemeenschap

  De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale maa...
 • Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt

  De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met maatreg...
 • Aanzegverplichting

  Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van t...
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opv...
 • Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling

  De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in...
 • Afschaffing dividendbelasting wordt niet uitgesteld

  De minister van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen gezegd dat het kabinet geen aanleiding z...
 • Financiën publiceert voorstel wijziging kleineondernemersregeling

  Het ministerie van Financiën heeft een voorstel tot wijziging van de kleineondernemersregeling in d...
 • Verrekening negatief verlofdagensaldo

  Wanneer een werknemer bij het einde van zijn dienstbetrekking een tegoed aan verlofdagen heeft, dan ...
 • Overgangsregeling bijtellingspercentage

  De standaardbijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak is per 1 januari 2017 verlaag...
 • Kamerbrief evaluatie verevening pensioenrechten bij scheiding

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede evaluatie van de Wet verevening pen...
 • Forfaitaire bijtelling fiets van de zaak

  Om het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren wil de staatssecretaris een bijtellingsregeling voor...
 • Plannen regeerakkoord slecht voor mkb

  In een brief aan de bewindslieden van Financiën hebben vier organisaties van accountants en belasti...
 • Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning

  De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de be...
 • Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd

  Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij ...
 • Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwang...
 • Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

  Werkgevers kunnen werknemers vergoedingen geven voor kosten die zij maken in het kader van hun diens...
 • Arbeids- of stageovereenkomst?

  Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst is niet heel groot. De elemente...
 • Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen

  Het wetsvoorstel betreffende de btw-behandeling van vouchers is door de Eerste Kamer als hamerstuk a...
 • Onzakelijke lening

  Een lening tussen gelieerde partijen kan als onzakelijk worden aangemerkt wanneer deze onder zodanig...
 • Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs gebruiken

  Hof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat de Belastingdienst van een anonieme tipgever gekochte inf...
 • Controleer de WOZ-waarde van uw woning

  Ieder voorjaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor uw eigen woning. De WOZ-beschikkin...
 • Eerder aangekondigde spoedreparatie fiscale eenheid gaat door

  Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Hof van Justitie EU geconcludeerd dat de...
 • Zonder notaris trouwen in algehele gemeenschap van goederen

  Tot 1 januari 2018 was het uitgangspunt van het huwelijksgoederenregime de algehele gemeenschap van ...
 • Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

  De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de toega...
 • Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

  De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door d...
 • Kamervragen slapende dienstverbanden

  Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers voorkome...
 • Rulings procedureel niet altijd in orde

  De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000 r...
 • Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof

  In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te ...
 • Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

  Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten mins...
 • Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

  Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij arbeidson...
 • Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

  De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over p...
 • Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

  Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om verv...
 • Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling

  De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor ...
 • Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en schenkbelasting

  Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de...
 • Nieuw modelkoopcontract woningen

  De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe versie van he...
 • Vorming voorziening

  In het zogenoemde baksteenarrest heeft de Hoge Raad geformuleerd aan welke eisen moet zijn voldaan o...
 • Premieheffing tijdens onbetaald verlof

  In antwoord op een prejudiciële vraag van de Hoge Raad over de premieheffing heeft het Hof van Just...
 • Geen laag tarief voor parkeren

  In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad het bieden van parkeergelegenheid bij een attractiepark aa...
 • Verplicht privévermogen

  Binnen de grenzen van de redelijkheid heeft een ondernemer de keuze om vermogensbestanddelen als zak...
 • Kamervragen heffingskortingen buitenlanders

  Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de loonbela...
 • Belemmeringsverbod Waadi

  De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) bevat een belemmeringsverbod. De uitlene...
 • Verbouw kantoorpand tot woning

  Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet in beginsel overdrachtsbelasting worden betaald. Het...
 • Planningsbrief ministerie van Financiën

  De minister van Financiën heeft de jaarplanning voor 2018 van zijn ministerie naar de Tweede Kamer ...
 • Pensioenverrekening bij scheiding leidt tot belastingheffing

  Pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) van toepassing is en d...