Nieuws

Financieel Nieuws

 • Geslaagde editie Business Meets

  Al voor het zevende jaar op een rij organiseerden de samenwerkende partners De Groof Accountants en ...
 • Uitleg regeling belastingrente

  De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de belastingrente beantwoord. Door het sys...
 • Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

  De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek beantwo...
 • Geen hoge vrijstelling erfbelasting

  De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor he...
 • Omvang loondoorbetalingsverplichting

  Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer ...
 • Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

  Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de vo...
 • Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

  De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de ...
 • Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

  Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen ee...
 • Nettoloon in rekening-courant

  Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikkin...
 • Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

  Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet...
 • Niet sluitende rittenregistraties

  Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoede...
 • Beperking aftrek zorgkosten toegestaan

  De aftrekbaarheid in de inkomstenbelasting van zorgkosten is strikt geregeld. Zo geldt voor de aftre...
 • Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

  De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet...
 • Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

  Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon. Op die datum gaat de leeftijd voo...
 • Verkapte winstuitdeling

  De voordelen die een aandeelhouder haalt uit aandelen die een aanmerkelijk belang vormen, worden bel...
 • Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer

  Per 1 april 2017 is een wet van kracht geworden die de mogelijkheid om een pensioen in eigen be...
 • Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

  Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt deze auto geacht ook p...
 • Ontslag op staande voet vernietigd

  Ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel, die niet licht kan worden genomen. Voor onts...
 • Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten

  De uitgaven voor een opleiding of studie, die wordt gevolgd met de bedoeling om inkomen uit werk en ...
 • Toepassing tijdsevenredige vermindering premiedeel heffingskorting

  Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen inkomstenbelastin...
 • Wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen

  De wet, die het hanteren van onredelijk lange betaaltermijnen tegengaat, is op 26 april jl. in het S...
 • Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet

  Een arbeidsovereenkomst kan door ieder van de partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd op g...
 • Vordering van ondernemer op broer geen ondernemingsvermogen

  Een vordering is ondernemingsvermogen wanneer deze is ontstaan in het kader van de normale bedrijfsu...
 • Nultarief omzetbelasting niet van toepassing

  De levering van goederen, die in verband met de levering worden vervoerd naar een andere lidstaat va...
 • Afschrijving op ter beschikking gestelde, geleasete apparatuur toegestaan

  Om te kunnen afschrijven op een bedrijfsmiddel moet ten minste sprake zijn van economische eigendom....
 • Aftrekbeperking hypotheekrente in de vierde tariefschijf

  Wie een eigen woning bezit, moet daarvoor een bedrag, het eigenwoningforfait, bij zijn inkomen in bo...
 • Vermogensetikettering woonhuis

  De keuze voor het aanmerken van een vermogensbestanddeel als ondernemingsvermogen is in het algemeen...
 • Koerswinst op dividendvordering

  De voordelen die een vennootschap behaalt uit een deelneming zijn vrijgesteld van vennootschapsbelas...
 • Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie

  Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst met een werknemer niet zondermeer opzeggen. Behoudens een ...
 • Een motor als alternatief voor een auto van de zaak?

  Wie geregeld op de weg van huis naar werk of van werk naar huis in de file staat, kijkt wel eens jal...
 • Belastingdienst schrijft klanten Zwitserse bank aan

  Het aanhouden van spaartegoeden in het buitenland is lange tijd niet ongebruikelijk geweest, zeker i...
 • Late beschikbaarheid aangifteformulieren erf- en schenkbelasting

  De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de aangifte erf- en schenkbelasting beantw...
 • Belastbaarheid uitkeringen letselschadeverzekering

  Ontvangen letselschade-uitkeringen vormen vermogen, dat belast is in box 3, voor zove...
 • Sectorindeling werknemersverzekeringen

  Voor de vaststelling van de hoogte van de premies werknemersverzekeringen worden werkgevers in een s...
 • Forfaitaire rendementen box 3 voor 2018 en 2019

  In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een prognose gegeven van d...
 • Boete voor gebruik auto tijdens schorsing gematigd

  Het is mogelijk het kenteken van een auto of een motorfiets te schorsen. Gedurende de periode van sc...
 • Min/max-overeenkomst en rechtsvermoeden arbeidsomvang

  De wet kent een rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Dat rechtsvermoeden is bedoeld om de werknemer...
 • Coulancetermijn aanpassing pensioenvoorziening in eigen beheer

  De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met de uitwerking van de coulancetermijn voor a...
 • Cao-voorziening bij ontslag

  Een werkgever moet bij het einde van een arbeidsovereenkomst na ten minste 24 maanden aan de werknem...
 • Vermogensetikettering woning ondernemer

  De keuze om een vermogensbestanddeel toe te rekenen aan de onderneming of aan privé is in het algem...
 • Wetsvoorstel implementatie vierde Europese anti-witwasrichtlijn

  In 2015 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn moet voorkomen dat het...
 • Gebreken in administratie

  Bij een boekenonderzoek bij een horecaondernemer stelde de Belastingdienst vast dat de detailgegeven...
 • Voorkomen van dubbele bijtelling bij tijdelijke vervanging

  Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen plaatsvinden. Om...
 • Voorstel aanpassing Wet werk en zekerheid

  De werkgever moet een transitievergoeding betalen aan een werknemer als diens arbeidsovereenkom...
 • Middelingsverzoek te laat ingediend

  De middelingsregeling is bedoeld als tegemoetkoming voor het progressienadeel dat optreedt bij sterk...
 • Bovenmatige kilometervergoeding

  Een vergoeding voor reiskosten is vrijgesteld tot een bedrag van € 0,19 per zakelijk gereden ...
 • Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

  De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel, dat de omvang van de wettelijke gemeenschap van goedere...
 • Ontheffing concurrentiebeding

  Wil een aan een werknemer opgelegd concurrentie- of relatiebeding rechtsgeldig zijn, dan moet het be...
 • Leidraad vergoeding vervroegde aflossing hypotheken

  Wie vanwege de huidige lage rentestand zijn hypotheek vervroegd aflost of wil omzetten, wordt geconf...
 • Inhouding dividendbelasting

  De algemene vergadering van aandeelhouders is het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is om een d...