Nieuws

Financieel Nieuws

 • Verrekening van verliezen

  Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere jar...
 • KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband

  De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van rel...
 • Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

  In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het arbeidsvoorwaard...
 • Asbestsanering monumentenpand

  Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpan...
 • Overtreding geheimhoudingsbeding

  De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en ...
 • Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

  Tarieven box 1 Inkomen van tot Jonger dan AOW-leeftijd AOW-gerechtigd € 0...
 • Wijzigingen inkomstenbelasting

  Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.0...
 • Investeringsaftrek 2018

  De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddel...
 • Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

  OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van d...
 • Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

  Loonkostenvoordelen (LKV)LKV is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen. LKV ...
 • Bedragen kindregelingen 2018

  KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2018 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal: L...
 • Wijzigingen loonbelasting 2018

  WerkkostenregelingDe vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedra...
 • Onderzoek naar IKEA-rulings

  De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar de belastingafspraken (rulings) die Nederland heef...
 • Belastingplan 2018 aangenomen

  De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2018 aangenomen. Behalve de PVV hebben alle partijen voor he...
 • Diverse uitkeringsbedragen 2018

  De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verba...
 • Kamerbrief ontwikkelingen arbeidsmarkt

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd&...
 • Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting

  Belastingplichtigen hebben recht op de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting. Belastingp...
 • 150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling

  De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschik...
 • Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid

  De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste...
 • Verlengde navorderingstermijn

  De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is ...
 • Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018

  Met ingang van 1 januari 2018 is de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband ...
 • Verrekening ingehouden loonheffing

  Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheff...
 • Uitzondering partnerschap ex-pleegkind

  Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger da...
 • Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract

  Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkoms...
 • Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen

  De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van deze bepalingen merkt alles wat iemand te...
 • Bpm bij huur buitenlandse auto

  Voor het gebruik van de weg in Nederland met een auto door een inwoner van Nederland is in beginsel ...
 • Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen

  De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld i...
 • Premiepercentages 2018

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. H...
 • Eindejaarstips eigen woning

  Controleer uw hypotheekGezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zij...
 • Eindejaarstips schenken en erven

  Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?Door tijdens uw leven (een deel van) uw vermogen over t...
 • Eindejaarstips voor ondernemingen

  Optimaliseer investeringsaftrekDe kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, bedoe...
 • Eindejaarstips werkgevers

  Vergeet niet om WBSO aan te vragenVoor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) heeft u recht op een...
 • Eindejaarstips omzetbelasting

  Voorkom belastingrente door tijdig suppletieaangifte te doenOndernemers, die hun btw-aangifte over 2...
 • Eindejaarstips voor de dga

  Wat doet u met uw pensioen in eigen beheer?De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorzie...
 • Eindejaarstips particulieren

  Heeft u een pensioentekort?Als u een pensioentekort heeft, zijn de premies die u betaalt voor een li...
 • Vermogenstoets zorgtoeslag 2018

  Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk.Met ingan...
 • Nota van wijziging afschaffing landbouwregeling

  De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging ingediend op het wetsvoorstel ter af...
 • Afschaffing aftrek geen of geringe eigenwoningschuld

  Een fiscaal wetsvoorstel dat tot veel commotie leidt is de voorgenomen afschaffing van de aftrek weg...
 • Kabinetsreactie op Paradise Papers

  Naar aanleiding van publicaties over de Paradise Papers heeft de staatssecretaris van Financiën een...
 • Uitleg premier afschaffing dividendbelasting

  De minister-president heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamer om opheldering over bedrij...
 • Extra kosten kleding en beddengoed

  De Wet IB 2001 bevat een opsomming van aftrekbare uitgaven wegens ziekte of invaliditeit. Naast kost...
 • Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve

  Een ondernemer, die aan het begin van een kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft be...
 • Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen

  Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel betreffende de waardeoverdracht van kleine pensioenen in beh...
 • Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon

  Een dga moet voor zijn werkzaamheden ten behoeve van zijn bv ten minste een gebruikelijk loon ontvan...
 • Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018

  De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2018 ingediend....
 • AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023

  Sinds enige jaren stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd. Aanvankelijk met in de wet vastgelegde stappen...
 • Schijfgrenzen en tarieven IB 2018

  Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2018 in behandeling. De (voormalige) staatssecretaris van F...
 • Kosten total bodyscan niet aftrekbaar

  De uitgaven voor geneeskundige hulp bij ziekte of invaliditeit zijn aftrekbaar in de inkomstenbelast...
 • Spoedreparatie vennootschapsbelasting aangekondigd

  In verband met de mogelijke negatieve gevolgen van een toekomstig arrest van het Hof van Justitie EU...
 • Bedragen minimumloon per 1 januari 2018

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per...