Nieuws

Financieel Nieuws

 • Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwang...
 • Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning

  De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de be...
 • Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd

  Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij ...
 • Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

  Werkgevers kunnen werknemers vergoedingen geven voor kosten die zij maken in het kader van hun diens...
 • Arbeids- of stageovereenkomst?

  Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst is niet heel groot. De elemente...
 • Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen

  Het wetsvoorstel betreffende de btw-behandeling van vouchers is door de Eerste Kamer als hamerstuk a...
 • Onzakelijke lening

  Een lening tussen gelieerde partijen kan als onzakelijk worden aangemerkt wanneer deze onder zodanig...
 • Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs gebruiken

  Hof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat de Belastingdienst van een anonieme tipgever gekochte inf...
 • Controleer de WOZ-waarde van uw woning

  Ieder voorjaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor uw eigen woning. De WOZ-beschikkin...
 • Eerder aangekondigde spoedreparatie fiscale eenheid gaat door

  Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Hof van Justitie EU geconcludeerd dat de...
 • Zonder notaris trouwen in algehele gemeenschap van goederen

  Tot 1 januari 2018 was het uitgangspunt van het huwelijksgoederenregime de algehele gemeenschap van ...
 • Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

  De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de toega...
 • Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

  De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door d...
 • Kamervragen slapende dienstverbanden

  Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers voorkome...
 • Rulings procedureel niet altijd in orde

  De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000 r...
 • Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof

  In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te ...
 • Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

  Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten mins...
 • Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

  Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij arbeidson...
 • Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

  De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over p...
 • Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

  Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om verv...
 • Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling

  De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor ...
 • Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en schenkbelasting

  Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de...
 • Nieuw modelkoopcontract woningen

  De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe versie van he...
 • Vorming voorziening

  In het zogenoemde baksteenarrest heeft de Hoge Raad geformuleerd aan welke eisen moet zijn voldaan o...
 • Premieheffing tijdens onbetaald verlof

  In antwoord op een prejudiciële vraag van de Hoge Raad over de premieheffing heeft het Hof van Just...
 • Geen laag tarief voor parkeren

  In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad het bieden van parkeergelegenheid bij een attractiepark aa...
 • Verplicht privévermogen

  Binnen de grenzen van de redelijkheid heeft een ondernemer de keuze om vermogensbestanddelen als zak...
 • Kamervragen heffingskortingen buitenlanders

  Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de loonbela...
 • Belemmeringsverbod Waadi

  De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) bevat een belemmeringsverbod. De uitlene...
 • Verbouw kantoorpand tot woning

  Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet in beginsel overdrachtsbelasting worden betaald. Het...
 • Planningsbrief ministerie van Financiën

  De minister van Financiën heeft de jaarplanning voor 2018 van zijn ministerie naar de Tweede Kamer ...
 • Pensioenverrekening bij scheiding leidt tot belastingheffing

  Pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) van toepassing is en d...
 • Vergoeding deelname medicijnonderzoek

  Voor de deelname als proefpersoon aan medicijnonderzoek worden vergoedingen betaald. Voor zover deze...
 • Verrekening van verliezen

  Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere jar...
 • KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband

  De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van rel...
 • Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

  In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het arbeidsvoorwaard...
 • Vaststellingsovereenkomst ter vermijding ontslag op staande voet

  Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij dat wordt aanvaard door de andere ...
 • Asbestsanering monumentenpand

  Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpan...
 • Overtreding geheimhoudingsbeding

  De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en ...
 • Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

  Tarieven box 1 Inkomen van tot Jonger dan AOW-leeftijd AOW-gerechtigd € 0...
 • Wijzigingen inkomstenbelasting

  Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.0...
 • Investeringsaftrek 2018

  De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddel...
 • Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

  OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van d...
 • Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

  Loonkostenvoordelen (LKV)LKV is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen. LKV ...
 • Bedragen kindregelingen 2018

  KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2018 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal: L...
 • Wijzigingen loonbelasting 2018

  WerkkostenregelingDe vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedra...
 • Onderzoek naar IKEA-rulings

  De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar de belastingafspraken (rulings) die Nederland heef...
 • Belastingplan 2018 aangenomen

  De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2018 aangenomen. Behalve de PVV hebben alle partijen voor he...
 • Diverse uitkeringsbedragen 2018

  De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verba...
 • Kamerbrief ontwikkelingen arbeidsmarkt

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd&...