Nieuws

Financieel Nieuws

 • Extra kosten kleding en beddengoed

  De Wet IB 2001 bevat een opsomming van aftrekbare uitgaven wegens ziekte of invaliditeit. Naast kost...
 • Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve

  Een ondernemer, die aan het begin van een kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft be...
 • Kabinetsreactie op Paradise Papers

  Naar aanleiding van publicaties over de Paradise Papers heeft de staatssecretaris van Financiën een...
 • Uitleg premier afschaffing dividendbelasting

  De minister-president heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamer om opheldering over bedrij...
 • Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen

  Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel betreffende de waardeoverdracht van kleine pensioenen in beh...
 • Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon

  Een dga moet voor zijn werkzaamheden ten behoeve van zijn bv ten minste een gebruikelijk loon ontvan...
 • Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018

  De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2018 ingediend....
 • AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023

  Sinds enige jaren stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd. Aanvankelijk met in de wet vastgelegde stappen...
 • Schijfgrenzen en tarieven IB 2018

  Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2018 in behandeling. De (voormalige) staatssecretaris van F...
 • Kosten total bodyscan niet aftrekbaar

  De uitgaven voor geneeskundige hulp bij ziekte of invaliditeit zijn aftrekbaar in de inkomstenbelast...
 • Spoedreparatie vennootschapsbelasting aangekondigd

  In verband met de mogelijke negatieve gevolgen van een toekomstig arrest van het Hof van Justitie EU...
 • Bedragen minimumloon per 1 januari 2018

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per...
 • Aanslag en boete opgelegd na ontbinding vof

  Door het opleggen van een belastingaanslag wordt een ontstane belastingschuld vastgesteld. Deze bete...
 • Verliesverrekening

  In box 1 van de inkomstenbelasting worden de inkomsten uit werk en woning progressief belast. De ink...
 • Internetconsultatie regelgeving crowdfunding

  Crowdfunding is een financieringsvorm in opkomst. De geldvrager gaat bij deze vorm niet naar de bank...
 • Liever een oude auto van de zaak?

  De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. De w...
 • Besparing bpm door invoer bijna nieuwe auto

  Voor de berekening van de bpm die bij registratie in Nederland moet worden betaald, wordt onderschei...
 • Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd

  Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn dienstbe...
 • Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

  Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van ...
 • Overzicht maatregelen in regeerakkoord

  De onderhandelingen over een nieuw kabinet hebben geresulteerd in een lijvig regeerakkoord, dat bol ...
 • Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

  Wie in dienstbetrekking werkt, is in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. E...
 • Nabetaling is onderdeel loon

  Het loonbegrip in de fiscale wetgeving is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een dienstbetr...
 • Onvoldoende bewijs geen privégebruik

  Indien een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privégebruik ter beschikking stelt, heeft ...
 • Onzakelijke borgstelling

  Het ter beschikking stellen van vermogen aan een bv, waarin de terbeschikkingsteller een aanmerkelij...
 • Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing

  Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen...
 • Stakingswinst ondernemer

  Volgens de Wet IB 2001 is winst uit onderneming het bedrag van de voordelen die worden verkregen uit...
 • Berekening invorderingsrente

  In de Invorderingswet 1990 is bepaald dat bij te late betaling van een belastingaanslag invorderings...
 • Uitoefening optierecht na vertrek uit Nederland

  Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met bijzondere expertise kan op verzoek de 30%-regelin...
 • Geen step-up aanmerkelijk belang bij remigratie

  De meeropbrengst van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren is belast met inkomstenbe...
 • Prinsjesdag 2017

  Het gebruikelijke jaarlijkse pakket fiscale maatregelen dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, is d...
 • Afschaffing inkeerregeling

  Zoals al eerder was aangekondigd wil het kabinet de inkeerregeling afschaffen. De inkeerregeling hou...
 • Multiplier giftenaftrek

  Sinds 2012 worden giften aan culturele instellingen voor de bepaling van de giftenaftrek in de inkom...
 • Definitie geneesmiddelen

  Het verlaagde tarief in de btw is van toepassing op geneesmiddelen. Door een arrest van de Hoge Raad...
 • Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders

  In de Invorderingswet komt een bepaling die de aansprakelijkheid invoert voor pand- en hypotheekhoud...
 • Afschaffing landbouwregeling

  De huidige landbouwregeling in de omzetbelasting houdt landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbo...
 • Maatregelen loonbelasting

  Niet-uitvoerende bestuurdersBestuurders van een beursgenoteerde vennootschap zijn fictief in dienstb...
 • Verlaging EIA met 0,5% per 2018

  De energie-investeringsaftrek (EIA) gaat per 1 januari 2018 met 0,5% omlaag. Dat is een gevolg van e...
 • Algemeen overleg Belastingdienst

  De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op een aantal o...
 • Beleidsbesluit hybride geldverstrekkingen

  De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid voor de behandeling van hybride geld...
 • Teruggave overdrachtsbelasting

  Bij de levering van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Op verzoek kan een te...
 • Import gebruikte auto

  Voor de registratie van een auto in Nederland maakt het uit of de auto nieuw of gebruikt is. Bij de ...
 • Eigenrisicodragerschap WGA

  Werkgevers, die eigenrisicodrager willen zijn voor het WGA-risico, kunnen dat vanaf 1 januari 2017 a...
 • Hoog tarief voor alcoholische dranken bij de maaltijd

  In navolging van de rechtbank is ook het hof van oordeel dat het hoge tarief voor de omzetbelasting ...
 • Aansprakelijkheid bestuurder stichting

  Iedere bestuurder van een rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffing die de recht...
 • Teruggaaf omzetbelasting

  Een ondernemer heeft recht op teruggaaf van omzetbelasting op leveringen en diensten waarvoor hij de...
 • Transitievergoeding en loondispensatie

  De vraag in een procedure bij de kantonrechter was of bij de berekening van de hoogte van de transit...
 • Kleineondernemersregeling en buitenlandse ondernemers

  De kleineondernemersregeling in de omzetbelasting geldt voor natuurlijke personen die een ondernemin...
 • Geen dienstbetrekking, dus geen recht op WW

  Wie werkzaam is in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, is werknemer in de zin van de WW. Voor e...
 • Onderhoudskosten tuin van monumentenpand

  De onderhoudskosten voor een monumentenpand zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsg...
 • Verzoek om teruggaaf buitenlandse btw

  Ondernemers, die in 2016 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wannee...