Nieuws

Financieel Nieuws

 • Geslaagde editie Business Meets

  Al voor het zevende jaar op een rij organiseerden de samenwerkende partners De Groof Accountants en ...
 • Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

  De inkeerregeling is bedoeld om belastingplichtigen, die een onjuiste of onvolledige aangifte hebben...
 • Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

  De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsge...
 • Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen

  Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad...
 • Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv

  Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaal...
 • Innovatiebox goedgekeurd

  De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen betref...
 • Geen verlenging restschuldregeling

  In 2013 stond 36% van de koophuizen in Nederland onder water. Dat wil zeggen dat de hypotheeksc...
 • Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

  Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumlo...
 • Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten

  Een belastingplichtige maakte in een inkeerverzoek melding van in Zwitserland aangehouden vermogen. ...
 • Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3

  De staatssecretaris van Financiën heeft een vervolgonderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden...
 • Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof

  De advocaat-generaal bij de Hoge Raad (A-G) heeft twee conclusies gewijd aan een procedure over een ...
 • Dga van Belgische bvba

  Volgens de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (A-G) mag Nederland belasting heffen over het salaris ...
 • Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband

  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de periode waarvoor de ove...
 • Wederindiensttredingsvoorwaarde

  Toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens bedrijfseconomische reden...
 • Vergoeding uitstel levering

  Bij de levering van een in Nederland gelegen onroerende zaak wordt overdrachtsbelasting geheven van ...
 • Lening niet onzakelijk

  Een geldlening tussen gelieerde partijen is onzakelijk als er geen rente kan worden bepaald waaronde...
 • Berekening belastingrente

  Bij het opleggen van een belastingaanslag kan belastingrente worden berekend. Dat kan ook wanneer ee...
 • Kosten keuring onderdeel scholingskosten

  De kosten voor een opleiding die iemand volgt met het oog op het verwerven van inkomen zijn aftrekba...
 • Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

  Per 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking getreden. De wet is op de ...
 • Uitleg regeling belastingrente

  De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de belastingrente beantwoord. Door het sys...
 • Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

  De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek beantwo...
 • Geen hoge vrijstelling erfbelasting

  De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor he...
 • Omvang loondoorbetalingsverplichting

  Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer ...
 • Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

  De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de ...
 • Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

  Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen ee...
 • Nettoloon in rekening-courant

  Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikkin...
 • Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

  Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet...
 • Niet sluitende rittenregistraties

  Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoede...
 • Beperking aftrek zorgkosten toegestaan

  De aftrekbaarheid in de inkomstenbelasting van zorgkosten is strikt geregeld. Zo geldt voor de aftre...
 • Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

  De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet...
 • Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

  Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon. Op die datum gaat de leeftijd voo...
 • Verkapte winstuitdeling

  De voordelen die een aandeelhouder haalt uit aandelen die een aanmerkelijk belang vormen, worden bel...
 • Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer

  Per 1 april 2017 is een wet van kracht geworden die de mogelijkheid om een pensioen in eigen be...
 • Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

  Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt deze auto geacht ook p...
 • Ontslag op staande voet vernietigd

  Ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel, die niet licht kan worden genomen. Voor onts...
 • Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten

  De uitgaven voor een opleiding of studie, die wordt gevolgd met de bedoeling om inkomen uit werk en ...
 • Toepassing tijdsevenredige vermindering premiedeel heffingskorting

  Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen inkomstenbelastin...
 • Wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen

  De wet, die het hanteren van onredelijk lange betaaltermijnen tegengaat, is op 26 april jl. in het S...
 • Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet

  Een arbeidsovereenkomst kan door ieder van de partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd op g...
 • Vordering van ondernemer op broer geen ondernemingsvermogen

  Een vordering is ondernemingsvermogen wanneer deze is ontstaan in het kader van de normale bedrijfsu...
 • Nultarief omzetbelasting niet van toepassing

  De levering van goederen, die in verband met de levering worden vervoerd naar een andere lidstaat va...
 • Afschrijving op ter beschikking gestelde, geleasete apparatuur toegestaan

  Om te kunnen afschrijven op een bedrijfsmiddel moet ten minste sprake zijn van economische eigendom....
 • Aftrekbeperking hypotheekrente in de vierde tariefschijf

  Wie een eigen woning bezit, moet daarvoor een bedrag, het eigenwoningforfait, bij zijn inkomen in bo...
 • Vermogensetikettering woonhuis

  De keuze voor het aanmerken van een vermogensbestanddeel als ondernemingsvermogen is in het algemeen...
 • Koerswinst op dividendvordering

  De voordelen die een vennootschap behaalt uit een deelneming zijn vrijgesteld van vennootschapsbelas...
 • Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie

  Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst met een werknemer niet zondermeer opzeggen. Behoudens een ...
 • Een motor als alternatief voor een auto van de zaak?

  Wie geregeld op de weg van huis naar werk of van werk naar huis in de file staat, kijkt wel eens jal...
 • Belastingdienst schrijft klanten Zwitserse bank aan

  Het aanhouden van spaartegoeden in het buitenland is lange tijd niet ongebruikelijk geweest, zeker i...
 • Late beschikbaarheid aangifteformulieren erf- en schenkbelasting

  De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de aangifte erf- en schenkbelasting beantw...
 • Belastbaarheid uitkeringen letselschadeverzekering

  Ontvangen letselschade-uitkeringen vormen vermogen, dat belast is in box 3, voor zove...