Nieuws

Financieel Nieuws

 • Nationaal sportakkoord

  De minister van Sport heeft een akkoord gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organis...
 • Na inbreng onderneming in bv is er geen keuzevermogen

  Om te voorkomen dat door een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van een onderneming over het...
 • Alternatieven btw-identificatienummer

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van het burgerservicenum...
 • Problemen met loonkostenvoordeel na stage

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over problemen met het niet toeke...
 • Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan

  De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat werkgevers vanaf 2020 compenseert voor de transitievergoe...
 • Geen aftrek voorbelasting als niet is geleverd

  Ondernemers moeten omzetbelasting berekenen over de vergoeding die zij aan hun afnemers in rekening ...
 • Nieuwe of gebruikte auto voor de bpm?

  Over de vraag wanneer sprake is van een nieuwe of gebruikte auto voor de bpm heeft de Hoge Raad al m...
 • Jeugd-LIV

  Werkgevers hebben over 2018 recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer, die voldoet aan de volg...
 • Vliegbelasting

  De belastingheffing zal in de toekomst verschuiven van inkomensgerelateerd naar verbruiksgerelateerd...
 • Opbrengst verhuur tuinhuis niet belast

  Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfai...
 • Nieuwe wetgeving positie zelfstandigen zonder personeel

  De fiscale en arbeidsrechtelijke postie van een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) blijft de ove...
 • Grensoverschrijdende constructies

  In een poging om een betere afstemming te krijgen in de internationale belastingheffing en belasting...
 • Uitbreiding geboorteverlof partner

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorte...
 • Evaluatie EIA

  Subsidieregelingen met een wettelijke grondslag worden iedere vijf jaar geëvalueerd. Dat geldt ook ...
 • Twee appartementen samen één eigen woning?

  Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen...
 • Verhuur ligplaatsen

  Het recht om gebruik te maken van sportaccommodaties valt onder het lage btw-tarief. Het gebruik van...
 • Compensatieregeling omzetting lening in gift

  De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat er een compensatieregeling komt voor een b...
 • Recht op doorbetaalde vakantie na einde loondoorbetalingsverplichting

  In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht houdt op loon. ...
 • Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

  De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verba...
 • Bedragen kinderopvangtoeslag 2019

  De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met g...
 • Geen versoepeling aflossingsverplichting

  De rente die wordt betaald voor de financiering van een eigen woning is aftrekbaar op voorwaarde dat...
 • Geen giftenaftrek zonder schriftelijk bewijs

  Giften aan het algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als zij...
 • WBSO in 2017

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vorig jaar aan ruim 21.000 Nederlandse bedr...
 • Fiscale aspecten cryptovaluta

  De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Eerste Kamer een uiteenzetting gegeven ...
 • Minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2018

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per...
 • Strafverzwaring door latere wetswijziging niet toegestaan

  Op grond van de oude inkeerregeling werd geen vergrijpboete opgelegd aan een belastingplichtige die ...
 • Tweede Kamer wil minder verschil in belastingdruk een- en tweeverdieners

  De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om met mogelijkheden ...
 • Bezwaarschriften belastingheffing in box 3

  De staatssecretaris van Financiën laat weten dat er wordt gewerkt aan een aanwijzing massaal bezwaa...
 • Maatregelen tegen stapeling van zorgkosten

  Het kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Veel mensen die een eigen b...
 • Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid ingediend

  Een in Nederland gevestigde vennootschap, die ten minste 95% van de aandelen houdt in een andere in ...
 • Scholingsuitgaven

  Scholingsuitgaven zijn onder voorwaarden aftrekbaar, voor zover het totaal van de uitgaven hoger is ...
 • Belastingdienst niet klaar voor AVG

  Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG geld...
 • Bevriezing eigen risico zorgverzekering tot en met 2021

  Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in behandeling. De ...
 • Bekendmaking uitspraak op bezwaar moet per post

  Op 1 november 2015 is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst in werking getreden. Sind...
 • Beperking toepassing non-concurrentiebeding

  Een detacheringsbureau in de financiële sector had in de arbeidscontracten met haar werknemers een ...
 • De bedrijfsbbq en de WKR: hoe zit dat?

  De zomer nadert en daarmee staat de vakantieperiode weer voor de deur. Ter afsluiting van de voorjaa...
 • Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen

  Een bepaalde groep zelfstandigen heeft alsnog recht op financiële compensatie voor hun zwangerschap...
 • Non-concurrentiebeding

  Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat ni...
 • Berekening buitenlandbijdrage Zvw

  EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van toe...
 • Verzuimboete

  Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of verwijtbaarhe...
 • Gebruikelijk loon

  De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben in ...
 • Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname

  Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen ...
 • Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

  De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris ...
 • Aanzegverplichting

  Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de aanzegverplichtin...
 • Kwalificatie eigen woning

  Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er ...
 • Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden

  De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor vergoedingen die bij grootschalige wegwerkzaamheden worden...
 • Ketenregeling arbeidsrecht

  De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepa...
 • Dienstverlening kinderopvangtoeslag moet verbeteren

  De kinderopvangtoeslag wordt aanvankelijk als voorschot vastgesteld en uitbetaald. Ouders moeten zel...
 • Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

  De Wet op de loonbelasting biedt de mogelijkheid om de extra kosten die werknemers in het kader van ...
 • Vrijstelling sollicitatieplicht oudere werklozen

  Om recht te hebben op een WW-uitkering is een werkloze verplicht om te solliciteren. Er geldt een vr...