Nieuws

Financieel Nieuws

 • Prinsjesdag 2017

  Het gebruikelijke jaarlijkse pakket fiscale maatregelen dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, is d...
 • Afschaffing inkeerregeling

  Zoals al eerder was aangekondigd wil het kabinet de inkeerregeling afschaffen. De inkeerregeling hou...
 • Multiplier giftenaftrek

  Sinds 2012 worden giften aan culturele instellingen voor de bepaling van de giftenaftrek in de inkom...
 • Definitie geneesmiddelen

  Het verlaagde tarief in de btw is van toepassing op geneesmiddelen. Door een arrest van de Hoge Raad...
 • Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders

  In de Invorderingswet komt een bepaling die de aansprakelijkheid invoert voor pand- en hypotheekhoud...
 • Afschaffing landbouwregeling

  De huidige landbouwregeling in de omzetbelasting houdt landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbo...
 • Maatregelen loonbelasting

  Niet-uitvoerende bestuurdersBestuurders van een beursgenoteerde vennootschap zijn fictief in dienstb...
 • Verlaging EIA met 0,5% per 2018

  De energie-investeringsaftrek (EIA) gaat per 1 januari 2018 met 0,5% omlaag. Dat is een gevolg van e...
 • Algemeen overleg Belastingdienst

  De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op een aantal o...
 • Beleidsbesluit hybride geldverstrekkingen

  De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid voor de behandeling van hybride geld...
 • Teruggave overdrachtsbelasting

  Bij de levering van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Op verzoek kan een te...
 • Import gebruikte auto

  Voor de registratie van een auto in Nederland maakt het uit of de auto nieuw of gebruikt is. Bij de ...
 • Eigenrisicodragerschap WGA

  Werkgevers, die eigenrisicodrager willen zijn voor het WGA-risico, kunnen dat vanaf 1 januari 2017 a...
 • Hoog tarief voor alcoholische dranken bij de maaltijd

  In navolging van de rechtbank is ook het hof van oordeel dat het hoge tarief voor de omzetbelasting ...
 • Aansprakelijkheid bestuurder stichting

  Iedere bestuurder van een rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffing die de recht...
 • Teruggaaf omzetbelasting

  Een ondernemer heeft recht op teruggaaf van omzetbelasting op leveringen en diensten waarvoor hij de...
 • Transitievergoeding en loondispensatie

  De vraag in een procedure bij de kantonrechter was of bij de berekening van de hoogte van de transit...
 • Kleineondernemersregeling en buitenlandse ondernemers

  De kleineondernemersregeling in de omzetbelasting geldt voor natuurlijke personen die een ondernemin...
 • Geen dienstbetrekking, dus geen recht op WW

  Wie werkzaam is in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, is werknemer in de zin van de WW. Voor e...
 • Onderhoudskosten tuin van monumentenpand

  De onderhoudskosten voor een monumentenpand zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsg...
 • Verzoek om teruggaaf buitenlandse btw

  Ondernemers, die in 2016 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wannee...
 • Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

  Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep ...
 • Aansprakelijkheid werkgever

  Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het ...
 • Omzet- en winstcorrecties

  Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met beh...
 • Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve

  Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de belas...
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

  Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden w...
 • Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten

  In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris va...
 • Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

  De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen...
 • Toepassing reisaftrek

  Wie in loondienst werkzaam is, heeft recht op reisaftrek als hij zijn woon-werkverkeer met openbaar ...
 • Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

  Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van ...
 • Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

  De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 201...
 • Gastouder kan ondernemer zijn

  Winst uit onderneming is het totale bedrag van de voordelen die iemand verkrijgt uit een onderneming...
 • Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd

  De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypoth...
 • Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking

  Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over voorgestelde maatregelen te...
 • Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv

  Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaal...
 • Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

  De inkeerregeling is bedoeld om belastingplichtigen, die een onjuiste of onvolledige aangifte hebben...
 • Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

  De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsge...
 • Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen

  Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad...
 • Innovatiebox goedgekeurd

  De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen betref...
 • Geen verlenging restschuldregeling

  In 2013 stond 36% van de koophuizen in Nederland onder water. Dat wil zeggen dat de hypotheeksc...
 • Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

  Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumlo...
 • Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten

  Een belastingplichtige maakte in een inkeerverzoek melding van in Zwitserland aangehouden vermogen. ...
 • Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3

  De staatssecretaris van Financiën heeft een vervolgonderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden...
 • Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof

  De advocaat-generaal bij de Hoge Raad (A-G) heeft twee conclusies gewijd aan een procedure over een ...
 • Dga van Belgische bvba

  Volgens de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (A-G) mag Nederland belasting heffen over het salaris ...
 • Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband

  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de periode waarvoor de ove...
 • Wederindiensttredingsvoorwaarde

  Toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens bedrijfseconomische reden...
 • Vergoeding uitstel levering

  Bij de levering van een in Nederland gelegen onroerende zaak wordt overdrachtsbelasting geheven van ...
 • Lening niet onzakelijk

  Een geldlening tussen gelieerde partijen is onzakelijk als er geen rente kan worden bepaald waaronde...
 • Berekening belastingrente

  Bij het opleggen van een belastingaanslag kan belastingrente worden berekend. Dat kan ook wanneer ee...